Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
USD 24,065.00 24,095.00 24,435.00
EUR 25,474.81 25,732.13 26,873.60