Tra cứu lịch tàu

Xem thêm Thu gọn
Hãng TàuNgày đi Dự KiếnNgày đến Dự KiếnCảng Xếp HàngCảng Dỡ HàngTàu điTàu đếnThời Gian Vận Chuyển
CKLINESun, 2023-03-262023-03-27VNHPHCNQZHWARNOW CHIEF - 2305N1
CKLINESun, 2023-03-262023-03-27VNHPHCNQZHWARNOW CHIEF - 2305N1
CKLINESun, 2023-03-262023-03-27VNHPHCNQZHWARNOW CHIEF - 2305N1
CKLINESun, 2023-03-262023-03-27VNHPHCNQZHWARNOW CHIEF - 2305N1
CKLINESun, 2023-03-262023-03-27VNHPHCNQZHWARNOW CHIEF - 2305N1
CKLINESun, 2023-03-262023-03-27VNHPHCNQZHWARNOW CHIEF - 2305N1
CKLINESun, 2023-03-262023-03-27VNHPHCNQZHWARNOW CHIEF - 2305N1
CKLINESun, 2023-03-262023-03-28VNHPHCNFANWARNOW CHIEF - 2305N2
CKLINESun, 2023-03-262023-03-28VNHPHCNFANWARNOW CHIEF - 2305N2
EVERGREENSun, 2023-03-262023-03-28CNXITVNHPHFeederWAN HAI 266 S4752
EVERGREENSun, 2023-03-262023-03-28CNNAHVNHPHFeederWAN HAI 266 S4752
APLSun, 2023-03-262023-03-28VNSGNKHPNHNEWPORT CYPRESS 16 - D87Z0WAPLNEWPORT CYPRESS 16 - D87Z0WAPL2
EVERGREENSun, 2023-03-262023-03-28CNGAYVNHPHFeederWAN HAI 266 S4752
EVERGREENSun, 2023-03-262023-03-28CNGOMVNHPHFeederWAN HAI 266 S4752
EVERGREENSun, 2023-03-262023-03-28CNHUAVNHPHFeederWAN HAI 266 S4752
CKLINESun, 2023-03-262023-03-28VNHPHCNFANWARNOW CHIEF - 2305N2
EVERGREENSun, 2023-03-262023-03-28CNYNFVNHPHFeederWAN HAI 266 S4752
CMA-CGMSun, 2023-03-262023-03-28KHPNHVNVUTNEWPORT CYPRESS 79 - D80Z0ENEWPORT CYPRESS 79 - D80Z0E2
CKLINESun, 2023-03-262023-03-28VNHPHCNFANWARNOW CHIEF - 2305N2
CNCSun, 2023-03-262023-03-28THLCHVNSGNZHONG GU DI ZHONG HAI - 2CGVIN1NCZHONG GU DI ZHONG HAI - 2CGVIN1NC2
CMA-CGMSun, 2023-03-262023-03-28MYPGUVNDADMTT RAJANG - B6S4CWMTT RAJANG - B6S4CW2
EVERGREENSun, 2023-03-262023-03-28CNSJQVNHPHFeederWAN HAI 266 S4752
EVERGREENSun, 2023-03-262023-03-28CNSHKVNHPHWAN HAI 266 S475WAN HAI 266 S4752
APLSun, 2023-03-262023-03-28THLCHVNSGNZHONG GU DI ZHONG HAI - 2CGVIN1PLZHONG GU DI ZHONG HAI - 2CGVIN1PL2
APLSun, 2023-03-262023-03-28SGSINVNVUTCMA CGM ELAND - 1PG1AE1PLCMA CGM ELAND - 1PG1AE1PL2
EVERGREENSun, 2023-03-262023-03-28CNZQGVNHPHFeederWAN HAI 266 S4752
CKLINESun, 2023-03-262023-03-28VNHPHCNFANWARNOW CHIEF - 2305N2
SITCSun, 2023-03-262023-03-27VNHPHCNQZHSITC LIANYUNGANG-2307SITC LIANYUNGANG-23072
SITCSun, 2023-03-262023-03-27THLCHVNSGNSITC WENDE-2307SITC WENDE-23072
SITCSun, 2023-03-262023-03-27VNHPHCNQZHFORTUNE NAVIGATOR-2325FORTUNE NAVIGATOR-23252
CNCSun, 2023-03-262023-03-28THLCHVNSGNKMTC OSAKA - 0SK3MN1NCKMTC OSAKA - 0SK3MN1NC2
WANHAISun, 2023-03-262023-03-27VNHPHCNZHAWAN HAI 262 - S402WAN HAI 262 - S4022
SHANGHAI JINJIANG SHIPPINGSun, 2023-03-262023-03-27VNHPHCNNSAMILD CHORUS - 2311N2
CNCSun, 2023-03-262023-03-28VNSGNSGSINCNC BANGKOK - 0YD3KS1NCCNC BANGKOK - 0YD3KS1NC2
CKLINESun, 2023-03-262023-03-28VNHPHCNFANWARNOW CHIEF - 2305N2
CMA-CGMSun, 2023-03-262023-03-28KHPNHVNVUTGLS 07 - 5545PSGLS 07 - 5545PS2
CMA-CGMSun, 2023-03-262023-03-28MYTPPVNUIHAPL BOSTON - 0XNDCN1MAAPL BOSTON - 0XNDCN1MA2
RCLSun, 2023-03-262023-03-28VNHPHCNNSAMAKHA BHUM - 053N2
RCLSun, 2023-03-262023-03-28VNHPHCNSHKMAKHA BHUM - 053N2
CKLINESun, 2023-03-262023-03-28VNHPHCNFANWARNOW CHIEF - 2305N2
CMA-CGMSun, 2023-03-262023-03-28VNSGNSGSINCNC BANGKOK - 0YD3KS1MACNC BANGKOK - 0YD3KS1MA2
CMA-CGMSun, 2023-03-262023-03-27THLCHVNSGNKMTC OSAKA - 0SK3MN1MAKMTC OSAKA - 0SK3MN1MA2
SITCSun, 2023-03-262023-03-28CNSHKVNHPHHAIAN BELL-2307HAIAN BELL-23072
SINOTRANSSun, 2023-03-262023-03-28CNSHAJPMOJREN JIAN 6 - 2312E2
CMA-CGMSun, 2023-03-262023-03-29HKHKGVNVUTOOCL SPAIN - 0PFKDW1MAOOCL SPAIN - 0PFKDW1MA3
CMA-CGMSun, 2023-03-262023-03-29CNNSAVNHPHRUN LONG - 0GU51W1MARUN LONG - 0GU51W1MA3
APLSun, 2023-03-262023-03-29CNNSAVNHPHRUN LONG - 0GU51W1PLRUN LONG - 0GU51W1PL3
CMA-CGMSun, 2023-03-262023-03-29CNGUGVNVUTOOCL SPAIN - 0PFKDW1MAOOCL SPAIN - 0PFKDW1MA3
EVERGREENSun, 2023-03-262023-03-29VNSGNKHSCHEVER CORE 0257-057SEVER CORE 0257-057S3
CNCSun, 2023-03-262023-03-29VNDADIDBLWELAELA3
CMA-CGMSun, 2023-03-262023-03-29VNUIHIDBTMCAPRICORN 51 - O366FNCAPRICORN 51 - O366FN3
CNCSun, 2023-03-262023-03-29HKHKGVNVUTOOCL SPAIN - 0PFKDW1NCOOCL SPAIN - 0PFKDW1NC3
WANHAISun, 2023-03-262023-03-28VNSGNHKHKGWAN HAI 291 - N017WAN HAI 291 - N0173
PILSun, 2023-03-262023-03-29VNSGNHKHKGNORDBORG MAERSK-311NNORDBORG MAERSK-311N3
CNCSun, 2023-03-262023-03-29MYPGUVNUIHMTT SIBU - 62T1YSCNCMTT SIBU - 62T1YSCNC3
SITCSun, 2023-03-262023-03-29VNSGNCNSHKSITC LIAONING-2307SITC LIAONING-23073
CNCSun, 2023-03-262023-03-29CNNSAVNHPHRUN LONG - 0GU51W1NCRUN LONG - 0GU51W1NC3
APLSun, 2023-03-262023-03-29HKHKGVNVUTCOS TBN 65 - 0PFKDW1PLCOS TBN 65 - 0PFKDW1PL3
APLSun, 2023-03-262023-03-29MYPKGVNVUTEVER LUCKY - 0FTH2E1PLEVER LUCKY - 0FTH2E1PL3
CMA-CGMSun, 2023-03-262023-03-30MYPGUVNUIHLEGEND 2510 - 5441YSLEGEND 2510 - 5441YS4
CMA-CGMSun, 2023-03-262023-03-30VNSGNMYPGUCNC BANGKOK - 0YD3KS1MAGOLDEN STAR 1 - 5653TN4
CMA-CGMSun, 2023-03-262023-03-30CNGGYVNSGNSAFEEN PRIME - 0XKDFS1MASAFEEN PRIME - 0XKDFS1MA4
SITCSun, 2023-03-262023-03-30VNHPHCNSHASITC LIANYUNGANG-2307SITC LIANYUNGANG-23074
CMA-CGMSun, 2023-03-262023-03-30CNNAHVNUIHREN JIAN 17 - 0BYUGN1MAREN JIAN 17 - 0BYUGN1MA4
CMA-CGMSun, 2023-03-262023-03-30VNVUTCNSHKCMA CGM PAN - 0PGEPE1MACMA CGM PAN - 0PGEPE1MA4
CNCSun, 2023-03-262023-03-30MYPGUVNUIHLEGEND 2510 - 5441YSCNCLEGEND 2510 - 5441YSCNC4
WANHAISun, 2023-03-262023-03-29VNSGNCNSHKWAN HAI 510 - N163WAN HAI 510 - N1634
EVERGREENSun, 2023-03-262023-03-30VNUIHMYPKGFeederEVER OWN 1451-016S4
CNCSun, 2023-03-262023-03-30VNSGNIDBTMCNC BANGKOK - 0YD3KS1NCCAPRICORN 59 - P126FNCNC4
EVERGREENSun, 2023-03-262023-03-30VNVUTHKHKGEVER LEARNED 0151-057EEVER LEARNED 0151-057E4
CMA-CGMSun, 2023-03-262023-03-30CNBHYVNUIHKOTA NALURI - 1752YSKOTA NALURI - 1752YS4
WANHAISun, 2023-03-262023-03-29VNSGNCNSHKWAN HAI 291 - N017WAN HAI 291 - N0174
CMA-CGMSun, 2023-03-262023-03-30VNSGNIDPERCNC BANGKOK - 0YD3KS1MAMARCOPOLO 296 - 4458AR4
CMA-CGMSun, 2023-03-262023-03-30VNUIHIDBTMBATAMINDO III - 933J0SBATAMINDO III - 933J0S4
CMA-CGMSun, 2023-03-262023-03-30CNFANVNUIHKOTA NALURI - 1752YSKOTA NALURI - 1752YS4
CNCSun, 2023-03-262023-03-30HKHKGVNSGNSAFEEN PRIME - 0XKDFS1NCSAFEEN PRIME - 0XKDFS1NC4
WANHAISun, 2023-03-262023-03-29VNSGNHKHKGWAN HAI 176 - N051WAN HAI 176 - N0514
APLSun, 2023-03-262023-03-30TWKHHVNVUTCOSCO NETHERLANDS - 0TCE2W1PLCOSCO NETHERLANDS - 0TCE2W1PL4
SAMUDERASun, 2023-03-262023-03-30SGSINVNHPHBRIDGE - 274NBRIDGE - 274N4
CMA-CGMSun, 2023-03-262023-03-30VNDADCNNSACNC JUPITER - 0HJTVN1MACNC JUPITER - 0HJTVN1MA4
SITCSun, 2023-03-262023-03-30VNHPHCNNGBSITC DALIAN-2307SITC DALIAN-23074
CMA-CGMSun, 2023-03-262023-03-30HKHKGVNSGNSAFEEN PRIME - 0XKDFS1MASAFEEN PRIME - 0XKDFS1MA4
CMA-CGMSun, 2023-03-262023-03-30TWKHHVNVUTCOSCO NETHERLANDS - 0TCE2W1MACOSCO NETHERLANDS - 0TCE2W1MA4
APLSun, 2023-03-262023-03-30HKHKGVNSGNCNC GRACE - 0XKDFS1PLCNC GRACE - 0XKDFS1PL4
CMA-CGMSun, 2023-03-262023-03-30VNVUTCNYZHCMA CGM ATTILA - 0PGERE1MACMA CGM ATTILA - 0PGERE1MA4
EVERGREENSun, 2023-03-262023-03-30CNYTNVNVUTOOCL SPAIN 001WOOCL SPAIN 001W4
SAMUDERASun, 2023-03-262023-03-30VNHPHSGSINISEACO WISDOM - 084SISEACO WISDOM - 084S4
CNCSun, 2023-03-262023-03-30VNDADCNNSACNC JUPITER - 0HJTVN1NCCNC JUPITER - 0HJTVN1NC4
CMA-CGMSun, 2023-03-262023-03-31IDJKTVNUIHWAN HAI 513 - 0QY9KN1MAWAN HAI 513 - 0QY9KN1MA5
WANHAISun, 2023-03-262023-03-31VNSGNCNYTNWAN HAI 291 - N017Feeder5
EVERGREENSun, 2023-03-262023-03-31VNUIHMYPENFeederEVER OWN 1451-016S5
EVERGREENSun, 2023-03-262023-03-31VNUIHMYNTLFeederEVER OWN 1451-016S5
CNCSun, 2023-03-262023-03-31VNSGNIDBTMCNC BANGKOK - 0YD3KS1NCBATAMINDO V - 927J0SCNC5
CMA-CGMSun, 2023-03-262023-03-31TWTPEVNHPHTS SHANGHAI - 0TVDVS1MADANUM 168 - 09JOLS1MA5
CNCSun, 2023-03-262023-03-31VNDADMYPGUBALTIC NORTH - 04IEGE1NCGOLDEN STAR 1 - 5653TNCNC5
SITCSun, 2023-03-262023-03-31VNSGNTHBKKSITC SHANGDE-2306SITC SHANGDE-23065
CMA-CGMSun, 2023-03-262023-03-31VNUIHIDDJBLL 2506 - 1838DRLL 2506 - 1838DR5
CNCSun, 2023-03-262023-03-31MYPGUVNUIHLUNA CAHAYA - 17T1YSCNCLUNA CAHAYA - 17T1YSCNC5
CMA-CGMSun, 2023-03-262023-03-31VNSGNIDBUNCNC BANGKOK - 0YD3KS1MACNC BANGKOK - 0YD3KS1MA5
CMA-CGMSun, 2023-03-262023-03-31VNSGNTHSGZCNC BANGKOK - 0YD3KS1MACNC BANGKOK - 0YD3KS1MA5