Look up Ship schedule

No Carriers Direct link Download file Note
1 AEL View Link Download
2 APL View Link Download
3 ASL View Link Download
4 CKLINE View Link Download
5 CMA-CGM View Link Download
6 CNC View Link Download
7 COSCO View Link Download
8 DONG YOUNG View Link Download
9 DONGJIN SHIPPING View Link Download
10 EMIRATES LINE View Link Download
11 EVERGREEN View Link Download
12 HASCO View Link Download
13 HEUNG-A View Link Download
14 HYUNDAI View Link Download
15 INTERASIA View Link Download
16 INTERCONTINENTAL View Link Download
17 KMTC View Link Download
18 MAERSKLINE View Link Download
19 MSC View Link Download
20 NAMSUNG View Link Download
21 ONE View Link Download
22 OOCL View Link Download
23 PANCON LINE View Link Download
24 PAN OCEAN View Link Download
25 PIL View Link Download
26 PREMIER CONTAINER LINE View Link Download
27 RCL View Link Download
28 SAFMARINE View Link Download
29 SAMUDERA View Link Download
30 SEALAND View Link Download
31 SMLINE View Link Download
32 YANGMING View Link Download
33 ZIM View Link Download
View more Collapse
Hãng TàuNgày đi Dự KiếnNgày đến Dự KiếnCảng Xếp HàngCảng Dỡ HàngTàu điTàu đếnThời Gian Vận ChuyểnTransit Type
CKLINESun, 2023-06-042023-06-05VNHPHCNQZHWARNOW CHIEF - 2310N1 
CKLINESun, 2023-06-042023-06-05VNHPHCNQZHWARNOW CHIEF - 2310N1 
SHANGHAI JINJIANG SHIPPINGSun, 2023-06-042023-06-05VNHPHCNNSAMILD SONATA - 2321N 1 
CKLINESun, 2023-06-042023-06-05VNHPHCNQZHWARNOW CHIEF - 2310N1 
CKLINESun, 2023-06-042023-06-05VNHPHCNQZHWARNOW CHIEF - 2310N1 
CKLINESun, 2023-06-042023-06-05VNHPHCNQZHWARNOW CHIEF - 2310N1 
CKLINESun, 2023-06-042023-06-05VNHPHCNQZHWARNOW CHIEF - 2310N1 
CKLINESun, 2023-06-042023-06-05VNHPHCNQZHWARNOW CHIEF - 2310N1 
SMLINESun, 2023-06-042023-06-06VNSGNTHBKKSTARSHIP URSA 2307SSTARSHIP URSA 2307S2Direct
PAN OCEANSun, 2023-06-042023-06-06VNSGNTHBKKKMTC PUSAN - 2307SKMTC PUSAN - 2307S2Direct
PAN OCEANSun, 2023-06-042023-06-05VNSGNTHLCHKMTC PUSAN - 2307SKMTC PUSAN - 2307S2Direct
EVERGREENSun, 2023-06-042023-06-06CNZQGVNHPHFeederWAN HAI 173 S0912Direct
CKLINESun, 2023-06-042023-06-06VNHPHCNFANWARNOW CHIEF - 2310N2 
CKLINESun, 2023-06-042023-06-06VNHPHCNFANWARNOW CHIEF - 2310N2 
SHANGHAI JINJIANG SHIPPINGSun, 2023-06-042023-06-06VNHPHHKHKGMILD SONATA - 2321N 2 
CMA-CGMSun, 2023-06-042023-06-06THLCHVNSGNZHONG GU BEI HAI - 2CGW2N1MAZHONG GU BEI HAI - 2CGW2N1MA2Direct
SITCSun, 2023-06-042023-06-05THLCHVNSGNSITC MACAO-2311SITC MACAO-23112
SMLINESun, 2023-06-042023-06-05VNSGNTHLCHSTARSHIP URSA 2307SSTARSHIP URSA 2307S2Direct
CKLINESun, 2023-06-042023-06-06VNSGNTHLCHSTARSHIP URSA - 2307S2 
CKLINESun, 2023-06-042023-06-06VNHPHCNFANWARNOW CHIEF - 2310N2 
CKLINESun, 2023-06-042023-06-06VNHPHCNFANWARNOW CHIEF - 2310N2 
CMA-CGMSun, 2023-06-042023-06-06VNHPHHKHKGUBENA - 0HJ5IW1MAUBENA - 0HJ5IW1MA2Direct
SITCSun, 2023-06-042023-06-05VNHPHCNQZHSITC PINGHE-2315SITC PINGHE-23152
CKLINESun, 2023-06-042023-06-06VNHPHCNFANWARNOW CHIEF - 2310N2 
INTERASIASun, 2023-06-042023-06-05VNHPHCNNSAINTERASIA PROGRESS-E072INTERASIA PROGRESS-E0722Direct
SITCSun, 2023-06-042023-06-06THLCHVNSGNINFINITY-2320INFINITY-23202
DONGJIN SHIPPINGSun, 2023-06-042023-06-06VNSGNTHBKKSTARSHIP URSA 2307SSTARSHIP URSA 2307S2Direct
CNCSun, 2023-06-042023-06-06VNVUTCNNSATo be advisedTo be advised2Direct
DONGJIN SHIPPINGSun, 2023-06-042023-06-05VNSGNTHLCHSTARSHIP URSA 2307SSTARSHIP URSA 2307S2Direct
APLSun, 2023-06-042023-06-06VNVUTCNNSATo be advised2Direct
CNCSun, 2023-06-042023-06-05VNDADCNSHKINTERASIA VISION - 0MU3CN1NCINTERASIA VISION - 0MU3CN1NC2Direct
APLSun, 2023-06-042023-06-06VNSGNMYPKGAPL TBN 53 - 3724YSAPLAPL TBN 53 - 3724YSAPL2Direct
CKLINESun, 2023-06-042023-06-06VNHPHCNFANWARNOW CHIEF - 2310N2 
SITCSun, 2023-06-042023-06-06CNSHKVNHPHHF SPIRIT-2314HF SPIRIT-23142
SITCSun, 2023-06-042023-06-05VNHPHCNQZHSITC HONGKONG-2318SITC HONGKONG-23182
EVERGREENSun, 2023-06-042023-06-06CNXITVNHPHFeederWAN HAI 173 S0912Direct
APLSun, 2023-06-042023-06-05VNSGNKHPNHPHUOC LONG 8 - 4465IWAPLPHUOC LONG 8 - 4465IWAPL2Direct
YANGMINGSun, 2023-06-042023-06-06VNHPHCNSHKYM INSTRUCTION - 298N-2Transshipment
YANGMINGSun, 2023-06-042023-06-06VNHPHHKHKGYM INSTRUCTION - 298NYM INSTRUCTION - 298N2Direct
EVERGREENSun, 2023-06-042023-06-06CNNAHVNHPHFeederWAN HAI 173 S0912Direct
EVERGREENSun, 2023-06-042023-06-06CNGAYVNHPHFeederWAN HAI 173 S0912Direct
EVERGREENSun, 2023-06-042023-06-06CNGOMVNHPHFeederWAN HAI 173 S0912Direct
EVERGREENSun, 2023-06-042023-06-06CNHUAVNHPHFeederWAN HAI 173 S0912Direct
APLSun, 2023-06-042023-06-06VNHPHHKHKGUBENA - 0HJ5IW1PLUBENA - 0HJ5IW1PL2Direct
INTERASIASun, 2023-06-042023-06-05CNNSAVNHPHWAN HAI 281-S240WAN HAI 281-S2402Direct
CMA-CGMSun, 2023-06-042023-06-05VNSGNKHPNHPHUOC LONG 8 - 4465IWPHUOC LONG 8 - 4465IW2Direct
EVERGREENSun, 2023-06-042023-06-06CNYNFVNHPHFeederWAN HAI 173 S0912Direct
CKLINESun, 2023-06-042023-06-06VNHPHCNFANWARNOW CHIEF - 2310N2 
EVERGREENSun, 2023-06-042023-06-06CNSJQVNHPHFeederWAN HAI 173 S0912Direct
INTERASIASun, 2023-06-042023-06-06MYPKGVNSGNWAN HAI 305-N267WAN HAI 305-N2672Direct
EVERGREENSun, 2023-06-042023-06-06CNSHKVNHPHWAN HAI 173 S091WAN HAI 173 S0912Direct
CNCSun, 2023-06-042023-06-07VNVUTHKHKGCMA CGM TAGE - 0PGF9E1NCCMA CGM TAGE - 0PGF9E1NC3Direct
CMA-CGMSun, 2023-06-042023-06-07MYPKGVNVUTEVER LIVEN - 0FTI6E1MAEVER LIVEN - 0FTI6E1MA3Direct
CMA-CGMSun, 2023-06-042023-06-07HKHKGVNVUTCSCL PACIFIC OCEAN - 0PFKXW1MACSCL PACIFIC OCEAN - 0PFKXW1MA3Direct
APLSun, 2023-06-042023-06-07HKHKGVNVUTCSCL PACIFIC OCEAN - 0PFKXW1PLCSCL PACIFIC OCEAN - 0PFKXW1PL3Direct
CMA-CGMSun, 2023-06-042023-06-07VNSGNIDBDJAPL TBN 53 - 3724YSAPL TBN 53 - 3724YS3Transshipment
CMA-CGMSun, 2023-06-042023-06-07MYTPPVNUIHPRESTIGE - 0PW0CN1MAPRESTIGE - 0PW0CN1MA3Transshipment
CNCSun, 2023-06-042023-06-07VNDADCNDOUINTERASIA VISION - 0MU3CN1NCINTERASIA VISION - 0MU3CN1NC3Transshipment
CMA-CGMSun, 2023-06-042023-06-07VNSGNIDPNKAPL TBN 53 - 3724YSAPL TBN 53 - 3724YS3Transshipment
CKLINESun, 2023-06-042023-06-07VNSGNTHBKKSTARSHIP URSA - 2307S3 
CKLINESun, 2023-06-042023-06-07VNSGNTHLKRSTARSHIP URSA - 2307S3 
CNCSun, 2023-06-042023-06-07VNDADCNPNYINTERASIA VISION - 0MU3CN1NCINTERASIA VISION - 0MU3CN1NC3Transshipment
APLSun, 2023-06-042023-06-07VNVUTHKHKGTo be advised3Direct
APLSun, 2023-06-042023-06-07VNHPHCNSHKUBENA - 0HJ5IW1PLUBENA - 0HJ5IW1PL3Direct
CNCSun, 2023-06-042023-06-07VNDADCNTAPINTERASIA VISION - 0MU3CN1NCINTERASIA VISION - 0MU3CN1NC3Transshipment
CNCSun, 2023-06-042023-06-07HKHKGVNVUTCSCL PACIFIC OCEAN - 0PFKXW1NCCSCL PACIFIC OCEAN - 0PFKXW1NC3Direct
SITCSun, 2023-06-042023-06-07VNSGNCNSHKKMTC SEOUL-2304KMTC SEOUL-23043
CNCSun, 2023-06-042023-06-07VNDADCNZUHINTERASIA VISION - 0MU3CN1NCINTERASIA VISION - 0MU3CN1NC3Transshipment
CNCSun, 2023-06-042023-06-07VNDADCNLIHINTERASIA VISION - 0MU3CN1NCINTERASIA VISION - 0MU3CN1NC3Transshipment
CNCSun, 2023-06-042023-06-07VNDADCNSININTERASIA VISION - 0MU3CN1NCINTERASIA VISION - 0MU3CN1NC3Transshipment
CMA-CGMSun, 2023-06-042023-06-07VNVUTHKHKGCMA CGM TAGE - 0PGF9E1MACMA CGM TAGE - 0PGF9E1MA3Direct
YANGMINGSun, 2023-06-042023-06-07VNHPHCNYTNYM INSTRUCTION - 298N-3Transshipment
APLSun, 2023-06-042023-06-07VNVUTHKHKGCMA CGM TAGE - 0PGF9E1PLCMA CGM TAGE - 0PGF9E1PL3Direct
SITCSun, 2023-06-042023-06-07VNSGNCNSHKSITC MINGDE-2311SITC MINGDE-23113
INTERASIASun, 2023-06-042023-06-07VNSGNHKHKGINTERASIA ADVANCE-N275INTERASIA ADVANCE-N2753Direct
SAMUDERASun, 2023-06-042023-06-08VNHPHSGSINISEACO WISDOM - 091SISEACO WISDOM - 091S4 
EVERGREENSun, 2023-06-042023-06-08CNSHKVNSGNEVER CONFORM 0267-027SEVER CONFORM 0267-027S4Direct
CNCSun, 2023-06-042023-06-08CNGGYVNHPHBOHAI STAR - 0GU5LW1NCBOHAI STAR - 0GU5LW1NC4Transshipment
CNCSun, 2023-06-042023-06-08CNGGYVNSGNMONACO - 0XKDZS1NCMONACO - 0XKDZS1NC4Transshipment
CNCSun, 2023-06-042023-06-08HKHKGVNSGNMONACO - 0XKDZS1NCMONACO - 0XKDZS1NC4Direct
INTERASIASun, 2023-06-042023-06-08TWTXGVNSGNWAN HAI 291-S020WAN HAI 291-S0204Direct
APLSun, 2023-06-042023-06-08CNGGYVNHPHBOHAI STAR - 0GU5LW1PLBOHAI STAR - 0GU5LW1PL4Transshipment
CNCSun, 2023-06-042023-06-08VNDADCNNSAUBENA - 0HJ5MW1NCUBENA - 0HJ5MW1NC4Direct
APLSun, 2023-06-042023-06-08VNHPHCNZUHUBENA - 0HJ5IW1PLUBENA - 0HJ5IW1PL4Transshipment
APLSun, 2023-06-042023-06-08VNHPHCNSJQUBENA - 0HJ5IW1PLUBENA - 0HJ5IW1PL4Transshipment
APLSun, 2023-06-042023-06-08VNHPHCNGOMUBENA - 0HJ5IW1PLUBENA - 0HJ5IW1PL4Transshipment
CNCSun, 2023-06-042023-06-08VNDADCNJMNINTERASIA VISION - 0MU3CN1NCINTERASIA VISION - 0MU3CN1NC4Transshipment
CNCSun, 2023-06-042023-06-08VNVUTCNYTNTo be advisedTo be advised4Direct
CMA-CGMSun, 2023-06-042023-06-08PHCGYVNUIHSOL VALOUR - 089R3NSOL VALOUR - 089R3N4Transshipment
APLSun, 2023-06-042023-06-08VNVUTTHLCHATLANTIC OCEAN - 1905VNAPLSAWASDEE ALTAIR - 0CO0NS1PL4Transshipment
SITCSun, 2023-06-042023-06-08VNHPHCNSHASITC PINGHE-2315SITC PINGHE-23154
CMA-CGMSun, 2023-06-042023-06-08VNHPHCNGUGUBENA - 0HJ5IW1MAUBENA - 0HJ5IW1MA4Transshipment
APLSun, 2023-06-042023-06-08IDBTMVNSGNBATAMINDO V - A32J0NAPLAPL CAIRO - 0YD41N1PL4Transshipment
APLSun, 2023-06-042023-06-08VNVUTCNSHKCMA CGM TAGE - 0PGF9E1PLCMA CGM TAGE - 0PGF9E1PL4Direct
APLSun, 2023-06-042023-06-08VNUIHSGSINBF TROUT - 3IUDPS1PLBF TROUT - 3IUDPS1PL4Direct
CNCSun, 2023-06-042023-06-08CNDOUVNHPHBOHAI STAR - 0GU5LW1NCBOHAI STAR - 0GU5LW1NC4Transshipment
CMA-CGMSun, 2023-06-042023-06-08THBKKVNVUTTS NAGOYA - 0QDDEN1MACMA CGM PANAMA - 1TU1CE1MA4Transshipment
APLSun, 2023-06-042023-06-08VNVUTTHLCHPHUOC LONG 8 - 4465IWAPLSAWASDEE ALTAIR - 0CO0NS1PL4Transshipment
APLSun, 2023-06-042023-06-08VNVUTCNYTNTo be advised4Direct
CNCSun, 2023-06-042023-06-08CNXITVNHPHBOHAI STAR - 0GU5LW1NCBOHAI STAR - 0GU5LW1NC4Transshipment